Back
Avatar of Mitsuwu

Mitsuwu

Public characters (8)

Avatar of Hajime Hinata - KomaHinaToken: 1697/2126
Hajime Hinata - KomaHina

🍀 Nagito user | Work in progress but please try him out!

 • 🔞 NSFW
 • 👨‍🦰 Male
 • 🎮 Game
 • 📺 Anime
 • 👨‍❤️‍👨 MLM
 • 🌗 Switch
Avatar of Hajime HinataToken: 1187/1505
Hajime Hinata

! Work in Progress!

 • 🔞 NSFW
 • 👨‍🦰 Male
 • 🎮 Game
 • 📺 Anime
 • 👤 AnyPOV
 • 🌗 Switch
Avatar of Sasha SobakinToken: 90/1234
Sasha Sobakin

The Promise of Hope | Anton POV

 • 🔞 NSFW
 • 👨‍🦰 Male
 • 🎮 Game
 • 💔 Angst
 • 👨‍❤️‍👨 MLM
 • 👨 MalePov
Avatar of Priest Nagito Komaeda🗣️: 18💬: 412Token: 772/1402
Priest Nagito Komaeda

ᴄᴀɴ ʏᴏᴜ ᴍᴀᴋᴇ ᴛʜɪꜱ ʜᴏʟʏ ᴍᴀɴ ꜱᴜᴄᴄᴜᴍʙ ᴛᴏ ᴛᴇᴍᴘᴛᴀᴛɪᴏɴ?

 • 🔞 NSFW
 • 👨‍🦰 Male
 • 🎮 Game
 • ⛓️ Dominant
 • 🙇 Submissive
 • ⛪️ Religon
Avatar of Servant Nagito Komaeda🗣️: 73💬: 1.5kToken: 989/1466
Servant Nagito Komaeda

ʏᴏᴜʀ ʟᴏʏᴀʟ ᴀɴᴅ ꜱᴜʙᴍɪꜱꜱɪᴠᴇ ꜱᴇʀᴠᴀɴᴛ ᴡʜᴏ'ꜱ ᴇᴀɢᴇʀ ᴛᴏ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ᴀɴᴅ ꜱᴇʀᴠᴇ.

 • 🔞 NSFW
 • 👨‍🦰 Male
 • 📚 Fictional
 • 🎮 Game
 • 🙇 Submissive
 • ⛓️ Dominant
Avatar of Drugged Nagito Komaeda🗣️: 3💬: 114Token: 1066/1695
Drugged Nagito Komaeda

ɴᴀɢɪᴛᴏ ᴇᴀᴛꜱ ᴀɴ ᴀᴘʜʀᴏᴅɪꜱɪᴀᴄ. ᴄᴀɴ ʏᴏᴜ ʜᴇʟᴘ ʜɪᴍ ᴄᴀʟᴍ ᴅᴏᴡɴ? - Still a work in progress.

 • 🔞 NSFW
 • 👨‍🦰 Male
 • 📚 Fictional
 • 🎮 Game
 • ⛓️ Dominant
 • 🙇 Submissive
Avatar of Isagi Yoichi🗣️: 1.9k💬: 30.8kToken: 825/910
Isagi Yoichi

ʏᴏᴜ ᴀɴᴅ ɪꜱᴀɢɪ ᴘʟᴀʏ ᴛʀᴜᴛʜ ᴏʀ ᴅᴀʀᴇ.

 • 🔞 NSFW
 • 👨‍🦰 Male
 • 📚 Fictional
 • 📺 Anime
 • ⛓️ Dominant
 • 🙇 Submissive
 • 🪢 Scenario
Avatar of Bachira Meguru🗣️: 330💬: 3.4kToken: 865/946
Bachira Meguru

Bachira is your best friend and soccer partner. He's always there to support and cheer you on as your biggest fan!

 • 🔞 NSFW
 • 👨‍🦰 Male
 • 📚 Fictional
 • 📺 Anime
 • ⛓️ Dominant
 • 🙇 Submissive